Podyplomowe studia muzykologiczne

podyplW październiku br. w ramach Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego ruszają zaoczne podyplomowe studia muzykologiczne o specjalizacji “Muzyka w kulturze”.

PROFIL STUDIÓW

Proponowane studia eksploatują bogactwo współczesnej muzykologii, zorientowanej wokół rozmaitych przejawów kultury muzycznej. Zjawiska różnych epok i środowisk wiąże kontekst społeczny, który ujawnia fundamentalne dla tradycji muzycznej idee – tematy przewodnie. Z tego właśnie względu mogą one być rozpatrywane razem i konfrontowane. Idee te służą za osnowę tematyczną studiów, których celem jest głębokie rozumienie mechanizmów funkcjonowania kultury muzycznej. Socjologiczny profil studiów służy analizie kontekstu wykonania muzycznego, interpretacji jego społecznej roli i kulturowego znaczenia. Pozwala on także oszacować, zobrazować i podkreślić immanentny związek muzyki z kulturą na różnych poziomach jej funkcjonowania. Celem studiów jest dzielenie się wnioskami płynącymi z tych badań i zainspirowanie adeptów kierunku do własnej refleksji. Może być ona przydatna dla animatorów życia muzycznego, pracowników mediów, fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

TRYB, FORMA, ZAKRES TEMATYCZNY

Tradycyjny układ przedmiotów jest zastąpiony formułą 10 jednostek tematycznych, z których każda realizowana jest w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, prowadzonych przez kilku specjalistów z różnych dziedzin muzykologii. Jednostkom tym odpowiadają 15-godzinne zjazdy o następujących tematach:

1. Muzyka w społeczeństwie
2. Homo musicus
3. Muzyka w komunikacji społecznej
4. Muzyka wobec sacrum
5. Muzyka a media
6. Mecenat w muzyce
7. Modele edukacji muzycznej
8. O pięknie w muzyce
9. Muzyka a polityka
10. Muzyka a świat idei.

Studia realizowane są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych. Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach objętych programem i przedstawienie pisemnej pracy dyplomowej, powstałej w ciągu semestralnego seminarium u wybranego wykładowcy.

WYKŁADOWCY

dr hab. Tomasz Baranowski
dr hab. Irena Bieńkowska
dr Agnieszka Chwiłek
dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW
dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)
mgr Mariusz Gradowski, prof. UW
dr hab. Małgorzata Jacyno (Instytut Socjologii UW)
dr hab. Tomasz Jeż
dr hab. Agnieszka Leszczyńska
dr hab. Iwona Lindstedt
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek
dr Sylwia Makomaska
dr Aneta Markuszewska
dr hab. Szymon Paczkowski
dr Anna Ryszka-Komarnicka
prof. dr hab. Zbigniew Skowron
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

REKRUTACJA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia, bez względu na ich kierunek. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń na studia przekroczy limit przyjęć (40), kwalifikacja będzie miała charakter konkursu, a pierwszeństwo przypadnie kandydatom z dyplomem magistra. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia studiów, jeśli zgłosi się mniej niż 10 kandydatów.

Na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy w terminie 1-12 września 2014 r. dostarczą do sekretariatu Instytutu Muzykologii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-325 Warszawa, klatka C, parter – czynny od poniedziałku do piątku 9.00-14.30) następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia;
b) życiorys;
c) 1 zdjęcie;
d) odpis dyplomu;
e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
g) adres do korespondencji (również e-mailowy).
Koszt za całość studiów podyplomowych (dwa semestry): 4500 PLN

TERMINY ZJAZDÓW

1. 4-5.10.2014
2. 25-26.10.2014
3. 15-16.11.2014
4. 13-14.12.2014
5. 10-11.01.2015
6. 21-22.02.2015
7. 14-15.03.2015
8. 18-19.04.2015
9. 16-17.05.2015
10. 13-14.06.2015

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje na temat nowego kierunku także w serwisie Instytutu Muzykologii oraz w informatorze studiów doktoranckich UW.

KONTAKT

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa
tel. / fax (22) 552-15-35

dr hab. Tomasz Jeż, tomasz.jez@uw.edu.pl