Jeż Tomasz

Dr hab. Tomasz Jeż studiował muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Perza. Dwukrotnie otrzymywał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na studia w Getyndze (1995/1996) i Berlinie (2000/2001). Po promocji doktorskiej (2002) został zatrudniony w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta. Był trzykrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; w ramach programu „Kolumb” odbył staż naukowy w Institutum Historicum Societatis Iesu w Rzymie (2007/2008).

Interesuje się problematyką recepcji repertuaru w źródłach muzycznych renesansu i baroku. Jest autorem kilkudziesięciu prac, poświęconych zagadnieniom źródłoznawczym, dyspersji repertuaru muzycznego oraz interpretacji zjawisk muzycznych tych epok ujmowanych w kontekstach: historycznym, estetycznym, ideowym, konfesyjnym i socjologicznym. Obecnie głównym polem jego badań jest kultura muzyczna dawnego Śląska.

Wszystkie prace Tomasza Jeża opublikowane w Inmus.net